YGS LYS Konuları

YGS LYS Sınav Konuları

(Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Konuları - Lisans Yerleştirme Sınavı Konuları)


2016-2017 YGS LYS Türkçe Konuları:

1. Sözcük Anlamı

2. Söz Yorumu

3. Deyim ve Atasözü

4. Cümle Anlamı

5. Cümle Yorumu

6. Paragrafta Anlatım Teknikleri

7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

8. Paragrafta Yapı

9. Paragrafta Yardımcı Düşünce

10. Ses Bilgisi

11. Yazım Kuralları

12. Noktalama İşaretleri

13. Sözcüğün Yapısı

14. Sözcük Türleri

15. Fiiller

16. Sözcük Grupları

17. Cümlenin Öğeleri

18. Anlatım Bozukluğu

2016-2017 YGS LYS Matematik Konuları:

1. Sayılar

2. Sayı Basamakları

3. Bölme ve Bölünebilme

4. OBEB-OKEK

5. Rasyonel Sayılar

6. Basit Eşitsizlikler

7. Mutlak Değer

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Çarpanlara Ayırma

11. Oran Orantı

12. Denklem Çözme

13. Problemler

14. Kümeler

15. Fonksiyonlar

16. Permütasyon

17. Kombinasyon

18. Binom

19. Olasılık

20. İstatistik

21. 2.Dereceden Denklemler

22. Parabol

23. Polinomlar

24. Mantık

25. Modüler Aritmetik

26. Eşitsizlikler

27. Logaritma

28. Diziler

29. Seriler

2016-2017 YGS LYS Geometri Konuları:

1. Doğruda ve Üçgende Açılar

2. Dik ve Özel Üçgenler

3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

5. Üçgende Alanlar

6. Üçgende Açıortay Bağıntıları

7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları

8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik

9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

10. Çokgenler

11. Dörtgenler

12. Yamuk

13. Paralel Kenar

14. Eşkenar Dörtgen - Deltoid

15. Dikdörtgen

16. Çemberde Açılar

17. Çemberde Uzunluk

18. Daire

19. Prizmalar

20. Piramitler

21. Küre

22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

23. Vektörler-1

24. Doğrunun Analitiği

25. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

26. Uzay Geometri

27. Dönüşümlerle Geometri

28. Trigonometri

29. Çemberin Analitiği

30. Genel Konik Tanımı

31. Parabol

32. Elips

33. Hiperbol

2016-2017 YGS LYS Fizik Konuları:

1. Fizik Bilime Giriş

2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

3. Basit Makineler

4. Madde ve Özellikleri

5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

6. Basınç

7. Isı ve Sıcaklık

8. Genleşme

9. Doğrusal Hareket

10. Dinamik

11. İş Enerji

12. Işık ve Gölge

13. Düzlem Ayna

14. Küresel Aynalar

15. Kırılma ve Renkler

16. Mercekler ve Aydınlanma

17. Elektrostatik

18. Elektrik Akımı ve Devreler

19. Temel Dalga Bilgileri

20. Yay Dalgaları

21. Su Dalgaları

22. Ses ve Deprem Dalgalar

23. Tork

24. Ağırlık Merkezi

25. Bağıl Hareket

26. Atışlar

27. Dönme Hareketi

28. Basit Harmonik Hareket

29. İtme-Momentum

30. Kütle Çekimi - Kepler Kanunu - Büyük Patlama

31. Elektrik Alan - Elektriksel Potansiyel ve İş

32. Yüklü Parçacıkların Hareketi

33. Manyetizme

34. Elektromanyetik İndüksüyon

35. Sığaçlar

36. Alternatik Akım ve Transformatör

37. Dalga Mekaniği

38. Elektromanyetik Dalgalar

39. Fotoelektrik ve Compton Olayı

40. Özel Görelilik

41. Atom Modelleri

42. Atom Altı Parçacıklar

43. Radyoaktivite

44. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2016-2017 YGS LYS Kimya Konuları:

1. Kimya Bilimi

2. Atom ve Yapısı

3. Periyodik Sistem

4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

5. Asitler-Bazlar ve Tuzlar

6. Bileşikler

7. Kimyasal Tepkimeler

8. Kimyanın Temel Yasaları

9. Maddenin Halleri

10. Karışımlar

11. Endüstride ve Canlılarda Enerji

12. Kimya Her Yerde

13. Modern Atom Teorisi

14. Kimyasal Hesaplamalar

15. Gazlar

16. Sıvı Çözeltiler

17. Kimya ve Enerji

18. Tepkimelerde Hız

19. Kimyasal Denge

20. Sıvı Çözeltilerde Denge

21. Kimya ve Elektrik

22. Karbon Kimyasına Giriş

23. Organik Bileşikler

24. Hayatımızda Kimya

2016-2017 YGS LYS Biyoloji Konuları:

1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler

2. Organik Bileşikler

3. Hücre

4. Madde Geçişleri

5. DNA-RNA

6. Protein Sentezi

7. Enzimler

8. Canlıların Sınıflandırılması

9. Ekoloji

10. Hücre Bölünmeleri

11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme

12. İnsanda Üreme ve Gelişme

13. Mendel Genetiği

14. Kan Grupları

15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım

16. Biyoteknoloji, Evrim

17. Solunum

18. Fotosentez

19. Kemosentez

20. Sistemler

21. Duyu Organları

2016-2017 YGS LYS Tarih Konuları:

1. Tarih Bilimine Giriş

2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

3. Eski Türk Tarihi

4. İslam Tarihi

5. Türk-İslam Devletleri

6. Türkiye Tarihi

7. Beylikten Devlete

8. Dünya Gücü Osmanlı Devleti

9. Yeniçağ Avrupa'sı

10. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

11. Arayış Yılları

12. 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

13. Yakınçağ Avrupa'sı

14. En Uzun Yüzyıl

15. 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

16. 1.Dünya Savaşı

17. Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

18. Kurtuluş Savaşında Cepheler

19. Türk İnkılabı

20. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

21. Türk Dış Politikası

22. Atatürk'ün Ölümü

23. Soğuk Savaş Dönemi

24. Yumuşama Dönemi ve Sonrası

25. Türklerde Devlet Teşkilatı

26. Türklerde Toplum Yapısı

27. Türklerde Hukuk

28. Türklerde Ekonomi

29. Türklerde Eğitim

30. Türklerde Sanat

2016-2017 YGS LYS Coğrafya Konuları:

Doğal Sistemler

1. Doğa ve İnsan

2. Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

3. Coğrafi Konum

4. Harita Bilgisi

5. İklim Bilgisi

6. Yerin Şekillenmesi

7. Doğanın Varlıkları

Beşeri Sistemler

1. Beşeri Yapı

2. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği

3. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

4. Geçim Tarzları

Mekansal Bir Sentez: Türkiye

1. Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri

2. Türkiye İklimi ve Özellikleri

3. Türkiye'nin Doğal Varlıkları

4. Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

1. Bölge Türleri ve Sınırları

2. Konum ve Etkileşim

3. Coğrafi Keşifler

Çevre ve Toplum

1. Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim

2. Doğal Afetler

Ekonomik Faaliyetler

2016-2017 YGS LYS Felsefe Konuları:

1. Felsefe'nin Konusu:

· Felsefe'nin Tanımı

· Bilgelik

· Felsefe'nin Anlamı

· Felsefe'nin Soruları

· Felsefi Düşüncenin Nitelikleri

· Hayatın Anlamlandırılması

2. Bilgi Felsefesi:

· Bilgi Türleri

· Doğruluk ve Gerçeklik

· Bilginin Doğruluk Ölçütleri

· Felsefe'nin Bilgiye Bakışı

· Bilgi Felsefesi'nin Problemleri

· Bilginin Mümkünlüğü

· Bilginin Kaynağı

3. Varlık Felsefesi:

· Varlık Felsefesi'nin Konusu

· Varlıkla İlgili Temel Sorular

· Varlığın Niceliği ve Temel Niteliği

· Çağdaş Varlık Görüşleri

4. Ahlak Felsefesi:

· Ahlak Felsefesi'nin Konusu

· İyi ve Kötü Kavramları

· Erdem ve Yaşam İlişkisi

· Özgürlüğün Anlamı

· Ahlaki Eylemin Amacı

· Evrensel Ahlaki İlkeler

5. Sanat Felsefesi:

· Sanat Felsefesi'nin Konusu

· Güzellik Kavramı

· Güzelliğin Kaynağı

· Sanat Eserlerinin Nitelikleri

· Sanata ve Sanatçıya Etki Eden Unsurlar

6. Din Felsefesi:

· Din Felsefesi'nin Konusu

7. Siyaset Felsefesi:

· Devletin Nasıl ve Neden Ortaya Çıktığı

· Toplum Düzenine İlişkin Görüşler

8. Bilim Felsefesi:

· Bilim Felsefesi'nin Konusu

· Felsefe ve Bilim İlişkisi

· Bilimin ve Bilim Anlayışının Gelişimi

· Bilim Felsefesi Yaklaşımları

· Bilimsel Yöntem

Mantık Konuları

1. Mantığa Giriş

2. Klasik Mantık

3. Mantık ve Dil

4. Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım

2. Psikolojinin Temel Süreçleri

3. Öğrenme Bellek Düşünme

4. Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

1. Sosyolojiye Giriş

2. Birey ve Toplum

3. Toplumsal Yapı

4. Toplumsal Değişme ve Gelişme

5. Toplum ve Kültür

6. Toplumsal Kurumlar

2016-2017 YGS LYS Edebiyat Konuları:

1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat

2. Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler

3. Olay Çerçevesinde Oluşan Edebi Metinler

4. Öğretici Metinler

5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı

6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı

7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı

10. Servet-i Fünun Edebiyatı

11. Milli Edebiyat Dönemi

12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

14. Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

ÖzelHocam.com

ÖzelHocam.com özel ders verenler ile özel ders almak isteyenler arasında aracılık hizmeti yapan bir platformdur.


Devamı
payment2 payment3 payment4